15 wersetów na temat Bożej wierności

21 października 2019

1. „Pan zaś jest wierny. On was utwierdzi i strzec będzie od złego”. (2 List do Tesaloniczan 3,3)
2. „Bóg zaś, który powołał was do wspólnoty ze swoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, jest wierny”. (1 List do Koryntian 1,9)
3. „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”. (1 List Jana 1,9)
4. „Zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim Ten, którego imię brzmi Wierny i Prawdziwy - bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy”. (Objawienie Św. Jana 19,11)
5. „Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego niestraszne nam trzęsienia ziemi ani ruchy gór na dnie potężnych wód. Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody - góry przecież drżą, gdy On okaże moc”. (Psalm 46,2-4)
6. „Bo Pan nie porzuci swego ludu i nie pozostawi swojego dziedzictwa”. (Psalm 94,14)
7. „Gdyż Pan umacnia człowieka i daje mu wsparcie tylko na tej drodze, którą akceptuje. A wówczas choćby i upadł, to leżeć nie będzie, gdyż Pan go podniesie, wesprze swym ramieniem. Choć młodość dawno za mną i wiele lat przeżyłem, to jednak nie widziałem prawego w opuszczeniu ani jego potomstwa, by o chleb żebrało”. (Psalm 37,23-25)
8. „Ty, Panie, jesteś schronieniem uciśnionych, bezpieczną kryjówką w czasach utrapienia. Kto Ciebie poznał, pokłada ufność w Tobie, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają”. (Psalm 9,10-11)
9. „Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, by miał zmieniać zdanie. Czy On mówi, a nie czyni? I czy oznajmia, a nie spełnia?” (Księga Liczb 23,19)
10. „Sięgając do niej pamięcią, wciąż liczę na jedno: Niewyczerpane są dowody łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo - wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem - mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję. Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana”. (Treny 3,21-26)
11. „On jest Skałą! Jego dzieło - doskonałe! Wszystkie Jego drogi - prawe! To Bóg wierny i bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy”. (Księga Powtórzonego Prawa 32,4)
12. „Ten, który was powołuje jest wierny, On też tego dokona”. (1 List do Tesaloniczan 5,24)
13. „Nie zawiodło żadne słowo żadnej z tych dobrych obietnic, które Pan złożył domowi Izraela - spełniło się wszystko”. (Jozue 21,45)
14. „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali”. (2 List Piotra 3,9)
15. „Wiedz zatem, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuje łaskę - do tysięcznego pokolenia”. (Księga Powtórzonego Prawa 7,9)

Życzę ci błogosławionego czasu kiedy będziesz czytał i rozważał każdy z tych wersetów!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...