Boży cel jest wspaniały!

9 sierpnia 2019

Dobiega końca cykl rozmyślań, które miały zakorzenić w tobie obietnicę, że wszystko współdziała dla twojego dobra. Modlę się, by te 7 dni wzmocniło twoje serce w miłości do Ojca. Bóg ma cel dla twojego życia. On ma plan. Warto postawić sobie i Jemu to ważne pytanie: co On chce uczynić z moim życiem?

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani”. (Rzymian 8,28)

Ciekawe, że greckie słowo „prothesis” („postanowienie, cel”) jest użyte w Biblii również wtedy, kiedy mowa o chlebie obecności. Te bochenki, reprezentujące dwanaście plemion Izraela, miały być układane przed Wszechmocnym.
Dzisiaj – dzięki ofierze Jezusa, który jest żywym chlebem z nieba – mamy dostęp do Boga. Jezus ofiaruje ci swoją łaskę i błogosławieństwo. On przedstawia Ojcu twoje postępy, sukcesy, błogosławieństwa – jak to miał za zadanie czynić chleb dla plemion Izraela. Chleb przedstawia Boże błogosławieństwo dla Jego ludu. Możesz być pewien, że zostałeś powołany zgodnie z Jego postanowieniem; Jego odwiecznym planem. Jednak Jego celem tu, na ziemi, jest również prowadzenie cię, pocieszanie i używanie „zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności”. (Efezjan 3,11—12)

Boży plan dla twojego życia jest dobry! On – podobnie jak artysta – przygotował już wstępny szkic twojej przyszłości, a Jego dzieło jest wspaniałe!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...