Czeka na ciebie nagroda!

4 listopada 2020

W Liście do Hebrajczyków 11,6 jest powiedziane, że „(...) kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają”.
W tym wersecie Bóg oczekuje od nas dwóch rzeczy: wiary, że On jest i szukania Go. Ty już wierzysz w Jego istnienie. A oto jak Go szukać...

- Zwróć do Niego swoje serce i myśli ( Księga Jeremiasza 29,13).
- Mów do Niego jak do przyjaciela (List Jakuba 2,23). 
- Powiedz Mu o swoich potrzebach (List do Filipian 4,6). 
- Chwal i uwielbiaj Go (Psalm 92,2).  
- Śpiewaj Mu pieśni (Psalm 33,3). 
- Czytaj Jego Słowo (Psalm 119,11). 
- Chodź do kościoła (Psalm 133). 
- Spotykaj się w małej grupie osób w imieniu Jezusa (Ewangelia Mateusza 18,20). 
- Przyglądaj się Jego stworzeniu (List do Rzymian 1,20).
- Wycisz się i słuchaj Go (Księga Izajasza 50,4).

Z pewnością jest jeszcze wiele innych sposobów, w jaki mógłbyś szukać Boga. On obiecuje nagrodzić tych, którzy Go gorliwie szukają. Czy chciałbyś, szukać Go jeszcze wnikliwiej?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...