Kochać znaczy działać

5 października 2020

Bóg nie zarezerwował swojej miłości dla garstki ludzi, których skrupulatnie wybrał jako elitę ze względu na ich dobre uczynki czy zasługi. Nie, Jego miłość rozciągnęła się na wszystkich ludzi: „Gdyż tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16) .

Kocham ten werset, bo zawiera on centralną prawdę Biblii, wyjaśniającą niezrównane dzieło Boga, jakim było ofiarowanie Jezusa. Bóg kocha nieskończenie 7,7 miliarda ludzi, którzy zamieszkują naszą planetę i On zna każdego z nich dokładnie. Dlatego odpowiedział na cierpienie człowieka. Posłał swojego jedynego Syna, by przyjął na siebie karę i haniebne cierpienie na krzyżu. Jezus wziął nasze grzechy, winy i potępienie. On był jak piorunochron, przekierowujący Boży gniew przeznaczony dla nas. Jezus przyjął go na siebie!

Boża miłość nie jest po prostu uczuciem, gdyż dla Boga kochać znaczy działać. On kocha, więc daje samego siebie, przyjmując postać człowieka. Te dwa słowa znasz równie dobrze jak ja: „Kocham cię”. Nabierają one znaczenia wtedy, kiedy towarzyszy im manifestacja lub dowód miłości. Bez tego odbijają się echem w próżni, brzmią pusto (1 List do Koryntian 13,1) .
Bóg wypełnia wszystkie warunki doskonałej miłości:
- Jezus jest manifestacją Bożej miłości;
- On udowodnił swoją miłość do nas, kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami (List do Rzymian 5,8) ;
- On jest aktywny, nie bezczynny;
- On daje (siebie), zanim przyjmuje.
Taką właśnie miłość Bóg chce okazać ci dzisiaj. Uwierz w bezcenną wartość ofiary Jezusa i pozwól, by wypełniła cię nieskończona i niezmienna miłość.
Życzę ci wspaniałego dnia, otoczonego Jego miłością!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...