Słuchaj głosu Ducha Świętego

26 stycznia 2020

Wielokrotnie w Biblii czytamy, że Bóg mówił do swojego ludu, zwłaszcza głosem swoich proroków.
Izajasz zapowiadał przyjście Jezusa i prorokował o zbawczym dziele, jakiego Bóg dokona setki lat później. Prorok daje nam kluczową informację o Jezusie: „Spocznie na Nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana” (Księga Izajasza 11,2).  

Proroctwo to oznaczało, że Jezus będzie stale inspirowany przez Ducha Świętego, zawsze wrażliwy na Jego głos. I o tym dokładnie czytamy później w ewangeliach: wszystkie czyny i decyzje Jezusa na ziemi były doskonałe i inspirowane z góry. Duch Święty mieszka w tobie (1 List do Koryntian 3,16). Wiedziałeś o tym? On jest twoim przyjacielem, twoim wiernym doradcą. On mówi do ciebie. Uwierz w to!  

Pozwól, że dam ci radę, jak rozróżnić, czy myśl, która się pojawiła, jest od Ducha Świętego, czy też jest jedynie twoją myślą. Zadawaj sobie następujące pytania:
- Czy jest ona dla mnie zachętą?
- Czy wnosi pokój?
- Czy inspiruje mnie, wskazując na rozwiązanie mojego problemu?
 

Jeśli tak, to z pewnością Duch Święty mówi do ciebie! Z drugiej strony, jeśli ten „głos” cię niepokoi, mnoży wątpliwości, dołuje czy rozgorycza, bądź pewny, że to głos wroga twojej duszy lub twoje własne negatywne myśli.  

Czy chciałbyś postanowić być bardziej wrażliwym, reagującym i uważnym na głos Ducha Świętego? On chciałby z tobą rozmawiać, prowadzić cię do zwycięstwa, chronić przed pułapkami i uczyć wszystkiego, co leży na Bożym sercu.  

Kiedy pomodlimy się teraz, przyjmij od Niego „mądrość i rozum, poznanie i bojaźń Pana”: „Duchu Święty, otwieram przed Tobą moje serce i trwam w ciszy, by otrzymać wskazówki od Ojca. Chcę Cię słuchać i być przez Ciebie prowadzony w każdej dziedzinie mojego życia. W imieniu Jezusa, amen”. Każdego dnia, w każdej chwili bądź uważny, ponieważ Duch Święty będzie do ciebie mówił!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...