Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

13 października 2020

„Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Ewangelia Mateusza 16,13) . Uczniowie odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków” (Ewangelia Mateusza 16,14) .

Jezus lubił mówić o sobie jako o Synu Człowieczym. Tego określenia używał częściej niż takich jak Syn Boży, Syn Dawidowy, Mistrz, Nauczyciel, Pan, Król, Chrystus czy Mesjasz. Skąd takie zaskakujące i niezwykłe określenie? Przecież Jezus jest Bogiem odwiecznym. On był na początku wszystkiego. Wszystko w niebie wysławia Jego imię. A jednak Jezus zdecydował się zostać zwykłym człowiekiem, urodził się jako dziecko z Marii dziewicy. I to dla Niego liczyło się najbardziej.

Jego absolutna pokora jest Jego chwałą. Przyjął postać zwykłego człowieka, a nawet sługi. Wybrał dla siebie najskromniejszy status po to, by wywyższyć tego, który żyje w najskromniejszych warunkach. Wyrzekł się Bożej chwały, byśmy nie musieli być dłużej jej pozbawieni.
Jezus zniżył się dla nas „jak róża wdeptana w bruk”, jak mówią słowa pięknej pieśni Michaela W. Smitha „Above All” (Ponad wszystko) Tak, Syn Człowieczy to najwspanialszy tytuł Jezusa.
- Syn Człowieczy na ziemi nie miał gdzie głowy skłonić, ale On daje nam wieczny odpoczynek w niebie.
- Syn Człowieczy był wzgardzony i cierpiał, ale przynosi pociechę i pokój.
- Syn Człowieczy umarł na krzyżu, ale ci, którzy w Niego uwierzyli, mają życie wieczne.

Prorok Daniel na wiele wieków przed przyjściem Syna Człowieczego miał widzenie: „(...) widzę: na obłokach ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego – przyprowadzili Go do Niego. Wtedy dano Mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie i czciły Go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza – władzą wieczną, nieprzemijającą” (Księga Daniela 7,13-14) .
Bóg stał się Synem Człowieczym, by wszyscy, którzy w Niego uwierzą, stali się synami Bożymi. Nieskończony Bóg ograniczył siebie, byśmy zostali uwolnieni od naszych własnych ograniczeń i śmiertelnej natury.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...