Twój Bóg żyje!

24 lutego 2021

Niektórzy mówią: „Bóg nie żyje”, inni stwierdzają: „Boga nie ma”. Jednak Ten, który uczynił świat, Ten, który dał swojego jedynego Syna, Ten, który oddał swoje życie, powstał z martwych i żyje.

Twój Bóg żyje, aby:
- wybawić (Psalm 144,2),
- uzdrowić (Księga Jeremiasza 17,14),
- wzmocnić (Psalm 118,14),
- podtrzymać (Psalm 3,5),
- dać ci radość (Ewangelia Jana 15,11),
- dać ci ducha mocy (2 List do Tymoteusza 1,7),
- uwolnić od przeszłości i błędów (2 List do Koryntian 5,17),
- przebaczyć ci (Psalm 85,3).

Raduj się! Pan pragnie obdarzać cię życiem i mocą zmartwychwstania. On chce cię inspirować swoim Duchem Świętym, wypełniać poczuciem bezpieczeństwa i pomagać ci ufać każdego dnia. Amen! Twój Zbawiciel naprawdę żyje!
Módl się ze mną: „Panie, ty żyjesz! Czyń w moim życiu wszystko, co chcesz. Niech moc Twojego zmartwychwstania mnie wypełni. Modlę się w twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...