W czasie burzy polegaj na Bożej tożsamości!

24 marca 2021

Życie wierzącego jest podróżą, pielgrzymką. Czasem droga jest prosta i wyraźna, innym razem niebo zaciąga się mrocznymi chmurami. W 8 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy historię o tym, jak uczniowie Jezusa znaleźli się w łodzi, w samym środku burzy. „Wołali: Mistrzu, Mistrzu! Giniemy! Wtedy On wstał i skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza” (8,24). Jezus był w łodzi, a jednak burza ich nie ominęła. Nawet wówczas, kiedy On jest obecny w naszym życiu, doświadczamy trudnych chwil. Jak nazywa się twoja burza? Choroba? Groźba rozwodu? Niesprawiedliwość? Samotność? Brak pracy? Strach lub porażka?
Nie wiem, przez jaką burzę przechodzisz, ale mogę powiedzieć ci, jaki jest jej cel – uwielbienie Bożego Imienia! Cokolwiek obecnie dzieje się w twoim życiu, ma na celu wywyższenie Imienia Boga.

Chciałbym cię dzisiaj zachęcić do odkrywania w Biblii Imion Boga. Każde z nich ujawnia jakąś wspaniałą cechę Jego serca i charakteru. Określają one Jego tożsamość, na której możesz polegać, bo taki jest i zawsze będzie!

- El-Shaddai, Bóg Wszechmocny (Księga Rodzaju 17,1). Przez to imię Bóg objawia się jako Ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi!

- YHWH Rapha, „Pan, który leczy” lub „Pan, który cię uzdrawia” (Księga Wyjścia 15,25-26). Boże uzdrowienie obejmuje różne sfery – duszę i ciało.

- YHWH Nissi, „Pan moim sztandarem” (Księga Wyjścia 17,8-15). Pan przedstawia tu siebie jako Boga dostojnego, pełnego mocy, odwagi i zaangażowania.

- YHWH Rohi, „Pan jest moim Pasterzem” (Psalm 23,1). Pan przedstawia się jako pasterz bliski swoim owieczkom, znający każdą po imieniu i troszczący się o każdą jedną.

- YHWH Shammah, „Pan jest tam” (Księga Ezechiela 48,35). To imię podkreśla wszechobecność Boga. Bóg jest obecny zawsze i wszędzie. Nic i nikt nie może uciec od Jego obecności. Nawet jeśli uciekniemy daleko od Niego, On tam jest!

- YHWH Osenu, „Pan naszym Stwórcą” (Psalm 95,6). To Boże imię potwierdza, że źródło wszelkiego życia jest w Nim. On stworzył wszystko i to On daje życie.

- El-Chayim, „Bóg Żyjący” (Księga Jozuego 3,10). Bóg przedstawia się jako Ten, który żyje od wieków na wieki. Jest Bogiem, który działa praktycznie, w każdej sytuacji codziennego życia. On nie jest teoretycznym Bogiem, ale Bogiem życia!

- Emmanuel, „Bóg z nami” (Ewangelia Mateusza 1,23). To jest Imię Boga, który stał się człowiekiem wcielonym w Jezusie Chrystusie. Bóg nie jest jakimś odległym Bogiem. On jest bliski nam, ponieważ żył jak człowiek!

- Yeshua, Jezus, „Pan jest Zbawieniem” (Ewangelia Mateusza 1,21). To jest Imię ponad wszystkie imiona, jedyne Imię, przez które człowiek może być zbawiony. To Imię reprezentuje ostatnie Imię Boga w biblijnym objawieniu. Wyraża początek i koniec wszystkiego. Przyjście Chrystusa stanowi punkt kulminacyjny planu zbawienia dla ludzkości.

Zakończę jedną z obietnic Jezusa: „I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu” (Ewangelia Jana 14,13).
Dzisiaj możesz Go poprosić o wszystko, czego potrzebujesz w oparciu o Jego wspaniałe Imię! Niech w każdej burzy i okolicznościach On będzie uwielbiony!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...